اسرائیل, مشق شیطان کربلای امروز, فلسطین است یزید امروز, آنکه فرمان کشتن مسلمین میدهد عمر سعد امروز, آنکه برادران و خواهرانمان را در غزه - قدس - طرابلس - قاهره و ....... به خون میکشد پیروی از حسین ابن علی (ع)؛ اطاعت از حسین زمانه (عج) است که چشم به راه لبیک من و توست کربلای امروز فلسیطین است, دریابیمش... http://mosalaseshum.mihanblog.com 2020-05-31T17:51:54+01:00 text/html 2013-08-07T10:08:57+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی رازهایی از پرچم اسرائیل http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/123 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><br><img src="http://upload7.ir/images/30693273094737224064.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">حضرت سلیمان نبی از امتیازات ویژه ای برخوردار بودند، ایشان از فرمانرویان دنیا بشمار می آمدند که آب و باد و خاک و هوا و ... از جانب خدا تحت فرمان این بزرگوار قرار گرفت، تمام ملک های دنیا مهر مخصوصی داشتند.</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مهرسلیمان نبی (ع) شامل دو مثلث بود: راس مثلث اول رو به بالا و نماینده و علامت<b> <span style="color:red">آتش</span> </b>بود، و راس مثلث دوم رو به پایین بود و نماینده و علامت<b> <span style="color:red">آب</span></b></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">وقتی مثلث آتش با مثلث</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">دیگری قطع می شد، علامتی بدست می آمد علامت <span style="color:red">هوا</span> بود و هنگامی که مثلث</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">آب با مثلث دیگری قطع میشد ،علامت <span style="color:red">خاک</span> بدست می آمد</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و این</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Courier New&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">ستاره ی شش پهلو که مجموعه ی عناصر عالم را نشان می دهد،نشانگر قدرت عظیم سلیمان است</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">این ستاره که به ستاره ی داوود هم معروف است روی پرچم اسرائیل قرار دارد و به این معناست</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">که</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یهودیان هم اکنون تحت تاثیر نیروی عظیم سلیمان ملک هستند!</span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">البته نظر یهودیان در این باره متفاوت بوده که به تعدادی از قول های مشهور اشاره میکنم، اما آنچه قوی تر به نظر میرسد همان قول بالاست.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:39.3pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ستاره داوود نشانه آمیزش نهایت و بی نهایت، جهان دیدنی و جهان نادیدنی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:39.3pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ستاره شش گوشه دارد که نشان از شش روز هفته دارد.برخی از علمای یهود <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مرکز ستاره را نماد روز هفتم می‌دانند که روز استراحت است. این معنا به نوعی همان جامعیت و تقدس عدد هفت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:39.3pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">گمان می‌رود که این نشان برای اولین بار توسط ادیان شرقی و بخصوص در دین هندو استفاده شده باشد. در این دین، این ستاره نشان تعادل فکر و توازن بین خدا و انسان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:39.3pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">این نشانه مانند سایر نشانه‌های ادیان ریشه اجتماعی دارد نه دینی</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">≠</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> در سمبل گرایی این نماد ترکیب زن و مرد می‌باشد که مثلث رو به پایین نشانه زن و مثلث رو به بالا سمبل مرد می‌باشد <br></span></p><p dir="RTL" style="margin-right:39.3pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">منبع :http://adyan-ut90.blogfa.com</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:21.3pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;<br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin";} </style> <![endif]--> text/html 2013-06-22T20:27:15+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی جنایات دیگر از تروریست‌های تکفیری در سوریه http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/120 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/images/42081726503643522381.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>به گزارش فارس، جنبش تسخیر وال‌استریت در صفحه فیسبوک خود </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>تصویری دلخراش را از جنایات</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;تروریست‌ های سوریه منتشر کرده است </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>که بهتر از هر تصویر دیگری بیانگر آن است که باراک اوباما، </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>رئیس‌جمهور آمریکا دستور تحویل سلاح به چه «موجوداتی» را صادر </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>کرده است؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>بنابراین گزارش، جنبش تسخیر وال‌استریت در جملات کوتاهی که در کنار</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;این عکس منتشر کرده،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;می‌نویسد: «دختر سوری به زنجبر کشیده شده است</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;و جبهه النصره به دلایل مذهبی (شیعه بودن) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>پ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>در و مادرش را در پیش چشم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;او به قتل رسانده است»</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>جنبش تسخیر وال‌استریت می‌نویسد: «ایالات متحده آمریکا از این تروریست‌ها</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;حمایت می‌کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>»</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#990000><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لا یوم کیومک یا اباعبد الله</SPAN></B></FONT></P> <DIV align=center><FONT color=#990000></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#990000><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سلام به عمه جان مظلوممنون حضرت رقیه خاتون (س)</SPAN></B></FONT><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 12pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center>برگرفته: الوعدالصادق</P> text/html 2013-05-10T13:21:42+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی فروش دنیا به آخرت با بهای یک انتخابات! http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/118 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/images/34637775850452514434.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></strong><font color="#006600"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;font-weight:normal" lang="AR-SA">إنَّ أکرَمَکُم عِندَالله أتقَاکُم</span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="AR-SA"> </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>"</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به درستی که ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p><font color="#006600"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#006600"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) رو به کعبه کرد و فرمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%"><span dir="LTR"></span> :"</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">آفرین بر تو ای خانه ( خدا ) چقدر نزد خداوند بزرگی و حرمت داری! اما به خدا سوگند که مؤمن ( نزد خداوند ) محترم تر از توست، زیرا خداوند از تو یک چیز را حرام و محترم قرار داده است، ولی از مؤمن سه چیز را : مالش، جانش و گمان بد او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p><font color="#006600"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#006600"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هر مسلمانی وظیفه دارد به اندازه توان خود، آبروی برادر مومن خود را حفظ کند و نگذارد خدشه ای به آن وارد شود .</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></font></p><font color="#006600"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#006600"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">مردی در حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از کسی بدگویی کرد، در همان جا فرد دیگری از او دفاع کرد. حضرت فرمودند : " کسی که جلوی آبروریزی برادر مومنش را بگیرد ، از آتش دوزخ در امان است "</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بعد از خوندن این آیه و روایات، و با توجه فضای سیاسی کشور در شرایط انتخابات به ذهنم رسید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امامان نور ما بسته به علم لدنی خودشون، شناختی رو از افراد داشتند، آیا ما هم با چند نوشته و چند فیلم و صوت میتونیم انقدر راحت درباره هر کسی اظهار نظر کنیم؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مگر غیر از اینه که آقا امیرالمونین فرمودند: کار نادرست مومن رو 70 مرتبه توجیه کنید اگر نتیجه نگرفتید ... ؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آیا برای خیانتکار دونستن افرادیکه زمانی بخشی از نظام در اداره امور اونها بوده شنیده ها و یا شاید دیده هایی که پشت صحنه اونها رو نمیدونیم کافیه؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آیا آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد فقط ضعف داشتند و خیانت و ...؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آیا ضعف و قوت ها در همه افرادیکه تا کنون در همه جای دنیا به مقامی رسیدند وجود نداشته؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آیا ضعف ها جز با مشورت و تحلیل و تحقیق و .. به قوت ها تبدیل میشه؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آیا اگر آقای خاتمی رو نقاط قوت آقای هاشمی میموندند و نقاط ضعف رو کارشناسانه قوت دار میکردند و این جریان تا دولت آقای احمدی نژاد ادامه میداشت، باز هم این نارضایتی ها بود؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آیا فردیکه با تخریب فرد قبلی بالا میاد ارزش سر اصطبل داری داره چه برسه به ریاست جمهوری؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اگر کاندیدایی توانایی تبدیل کردن نقاط ضعف گذشته به <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قوت در زیر سایه ولایت مطلقه فقیه حضرت آقا داره خوب بسم الله، نشون بده</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اگر هست مرد از هنر بهره‌ور</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هنر خود بگوید نه صاحب هنر</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اگر مشک خالص نداری مگوی</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ورت هست خود فاش گردد به بوی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به سوگند گفتن که زر مغربی است</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">چه حاجت؟ محک خود بگوید که چیست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">روشنگری خوبه اما تخریب انتخاباتی .... امان </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">برادران و خواهران من به خودتون بیاید، اگر فردی رو میشناسید که توانایی اداره کشور با کمترین ضعف هارو داره، خوب با سند معرفیشون کنید، اطلاع رسانی کنید، اگر نمیشناسید سکوت کنید، هیچ پاداش دنیایی و اخروی تو هیچ یک از روایات ما مبنی بر تخریب شخصیت های مذهبی فردی نیومده، اگر احساس خطر کردید اونوقت یک افشاگری کفایت میکنه، اما اینهمه هجمه به این دولتمردان جز گزک به دشمن دادن و احساس جهان مبنی بر اختلافات شدید داخلی ایران نبوده و نیست!</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">وای من به خودتون بیاید، <font color="#CC0000">جز اینه در ظاهر قضیه سوریه و بحرین و .... بهانه این خون کشی ها و نا آرامی ها و اجازه ورود اسرائیل و آمریکا و ... به خاک اون کشورها همین اختلافات داخلی رو دامن زدن بوده؟!!!!!!!</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">و در آخر دردمندانه دلسوزانه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دل خونانه حرف آخر رو میزنم:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">دنیا تنها ایستگاهیه در برابر قیامت، هر چقدر رابطه ها با دنیا قوی شد رابطه با آخرت ضعیف!</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">از امام و رهبر خودمون جلوتر نریم ایشون اگر قرار بود افشاگری کنند به قول استادی تو یک سخنرانی ده ها سردمدار رو به زمین میکشیدند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><font color="#009900">کاش اونقدر که جبهه خصم در کفر خودشون باهم اتحاد دارند ما در اجرای اسلاممون اتحاد داشته باشیم</font><br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در پناه مهدی فاطمه (عج)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-05-07T15:24:09+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی سند مظلومیت و حقانیت شیعه جز قبر مخفی مادر ما نبوده و نیست! http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/117 <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><img alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/to1xpotykavqneg1g25.jpg" border="0" hspace="0" align="bottom"></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><em><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang="AR-SA"></span></em>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">این نبش قبر، عقده ی دیرینه ی شماست</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">این ها گواهِ جنگ علیه خودِ خداست</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">وهاّبیان پست! چرا بس نمی کنید</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">اندازه ی خصومت یک قوم تا کجاست؟</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">گیرم که نبش قبر کنیدش، چه فایده؟</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">دیگر مزارِ ابن عدی در قلوب ماست</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> ...</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr">"</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">یک عده آمدند پی نبش قبر"، آه</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">این حرفها چقدر برای من آشناست</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">تاریخ چند صفحه ورق خورد تا رسید</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">آنجا که دور قبر غریبی سر و صداست</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> ...</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">تا نبش قبر فاطمه راهی نداشتند</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">دیدند ذوالفقار به دستان مرتضاست</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">ذهنم دوباره رفت به جایی شبیه این</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">حرف مدینه نیست دگر، حرف کربلاست</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">ده نیزه دار دور و برِ قبر کوچکی</span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; حلقه زدند... لشگر دشمن چه بی حیاست</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; حالا رباب مانده و یک شیرخواره که</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">مثل سرِ حسین، سرش روی نیزه هاست</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>...</span></p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"></span> شاعر: مسعود یوسف پور<br></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">یکی از اعضای عضو گروهک ارتش آزاد که در تخریب حرم حجر بن عدی نیز</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">&nbsp;دست داشته است</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">&nbsp;در صفحه فیس بوک خود با کمال وقاحت، این گونه نوشته</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">&nbsp;است: «ببین فرزندان خمینی و ایرانی ها </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">الآن چه حالی دارند وقتی می بینند که </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">چه بلایی بر سر قبور روافض(شیعیان) آورده ایم اما نمی دانند</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">&nbsp;که بزودی همین کار </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">را با بقیه قبور آنان هم خواهیم کرد و بزودی سراغ قبر سیده زینب و رقیه هم </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">می رویم و پیکر آنان را هم از خاک بیرون می کشیم و سرهای بت های آنان را </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA">خرد می کنیم و از بین می بریم</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">."</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><font face="Calibri">&nbsp;</font></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">سند مظلومیت و حقانیت شیعه جز قبر مخفی مادر ما نبوده و نیست!</span></p></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ندیدید شیعه غیرتیست؟!</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>به خدای فاطمه (س) قسم، در مورد عمه جانمون حضرت زینب (س) و عمه</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>جانمون حضرت</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> رقیه خاتون (س) دست از پا دراز کنید با خاک یکسانتون میکنیم!<br><br></span><br><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">الهم عجل لولیک الفرج<br><br></span></span></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">استاد شهاب مرادی فرمودند اگر وبلاگتون دو تا بیننده هم دارد این حرکت را محکوم کنید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> <span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span> text/html 2013-03-10T21:08:24+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی باز اگر صُم و بُکم ها فهمیدن! http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/images/09543105138902580302.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-01-02T13:05:56+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی حاجاقا مجتبی: چه كسی در شب بیست و سوّم بخشیده نمی‌شود؟! http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/114 <DIV align=center><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://verc.net63.net/up/b0ecdb070a1a.jpg"><BR></DIV><BR><FONT size=2>سلام و خدا قوت و اشک و حسرت و تسلیت<BR>استاد عزیز تر از جون ما به ملکوت اعلی پیوست<BR>آیت الله العظمی حاج مجتبی تهرانی، استاد مسلم اخلاق، سایه اش رو از رو سرمون بر داشت<BR>تو محرمیه همش دعا میکردیم که ایشون بهبود پیدا کنند و برگردند اما قسمت برگشت به ذات الله بود<BR>حاجاقا همیشه خیلی خود دار و تو دار بودند اما چی شد شب 23 ماه رمضون؟! که فرمودند:<BR><FONT color=#003300><B>"امشب می خواهم همه مناسبات و تشریفات و مرجعیت را کنار بگذارم و روضه ای که در دلم مانده است را برایتان بخوانم."</B></FONT><BR>سخت دلتنگیم و گریان<BR>حاجاقا امسال شب قدر تنها اگر مولا و آقامون بیان احساس غربت نمیکنیم!<BR>ما با شما خودمونو پیدا کردیم، ما با ولایت پذیری شما رنگ ولائی گرفتیم، ما با ادب شما اخلاق مند شدیم، حاجاقا ما باهم تو جلسات برا فرج دعا کردیم...<BR>حاجاقای ولایتی ما، قراره حضرت آقا، ولایت مطلقه فقیهمون بر شما نماز بخونن، گوارای وجودتون<BR>متن سخنرانی استادمون رو براتون اوردم به شرط فاتحه و یک سوره یس برای روحشون<BR>و اما متن سخنرانی 22 ماه رمضان سال 91 مصادف با شب 23 ماه رمضان:<BR></FONT> <DIV dir=rtl align=center><FONT size=2><B>چه كسی در شب بیست و سوّم بخشیده نمی</B><B><SPAN dir=ltr>‌</SPAN></B><B>شود؟!</B><BR>&nbsp;</FONT></DIV><FONT size=2></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>أعوذُ باللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ؛ بسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحیمِ؛<BR>&nbsp;</FONT></DIV><FONT size=2>«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ؛ وَ اسْمَعْ نِدَائِی إِذَا نَادَیْتُكَ وَ اسْمَعْ<SPAN dir=ltr>‌</SPAN> دُعَائِی<SPAN dir=ltr>‌</SPAN> إِذَا دَعَوْتُكَ<SPAN dir=ltr>‌</SPAN> وَ أَقْبِلْ عَلَیَّ إِذَا نَاجَیْتُكَ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَیْكَ وَ وَقَفْتُ بَیْنَ یَدَیْكَ»<A title="" href="http://www.mojtabatehrani.ir/fa/Content/4581#_ftn1" name=_ftnref1><SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN><SPAN>[1]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><BR><BR></FONT><BR> text/html 2012-08-19T19:54:40+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!! http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/113 <FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> <DIV align=center><BR></DIV></SPAN></B></FONT> <DIV align=right><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>حقیقت این است که هرچه بگوییم خسته شده ایم و بریده ایم، اسلام دست از سر ما بر</SPAN></B></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>نمی دارد.</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>ما باید بمانیم و کاری را که می خواهیم انجام بدهیم. همیشه باید مشغول یک</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>کلمه باشیم و آن(( عشق)) است. اگر عاشقانه با کار پیش بیایی به طور قطع بریدن و</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>عمل زدگی و خستگی برایت مفهومی پیدا نمی کند</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(0,176,80); mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>شهید محمد ابراهیم همت</SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(0,176,80); mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>سلام و خدا قوت به همه هم صراطام </SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>به دلیل درس و کار تقریباً شبانه روزی و خستگی ناشی از اون، واقعاً تو خودم نمیدیدم دوباره بیام، اما مگه این قوم لعین میزارن؟! باز هم با رجوع به وصیت شهدا برگشتم.<BR></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>به قول دریادل عزیز :</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin" lang=AR-SA> </SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(54,95,145); FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191" lang=AR-SA>شما رفتید مرخصی ولی اسرائیل که فعالیت هاشو همزمان با شما به تعلیق در نیاورده</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="COLOR: rgb(54,95,145); mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>...</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=AR-SA>داشتم رادیو اسرائیل و اخباراشو میخوندم که خبری مسخره تر از همیشه دیدم، دیدم شاید ولو برای هر چند ماه یه بار هم باشم بتونم مفید واقع بشم. برای همینم متن نوشته رادیو اسرائیل رو عیناً آوردم و در جواب گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس رو اوردم که ادعاهای این یاوه گویان رو بار دیگه به&nbsp; خاک بماله.</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://verc.net63.net/up/cfe9c770eb93.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=AR-SA>و اما گزارش خبر رادیو اسرائیل:</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA>یکشنبه بیست و نهم </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=AR-SA>امرداد</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA> ماه 1391 خورشیدی<BR>نوزدهم ماه </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=AR-SA>اوت</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA> 2012 میلادی<BR>اول ماه عبری «ایلول» سال 5772 عبری</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA>*</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(148,54,52); FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191" lang=FA>عید فطر در حالی امروز نیز در ایران برگزار شد که یک میلیون نفر از مسلمانان سنی ایران از برگزاری نماز در تهران منع شدند. وبسایت "کلمه" نزدیک به آقای موسوی نوشت که حکومت مرکزی که ادعای حمایت از مسلمانان جهان را دارد، در تهران 34 سال است که به سنی ها که شمارشان از یک میلیون نفر فراتر است، اجازه برگزاری نماز را نمی دهد و سنی های پایتخت حتی یک مسجد و مرکز برای خود ندارند.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> </SPAN></B></P> <P><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی روحانی اهل سنت اخیراً طی مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی رسانه دولتی رژیم سلطنتی انگلیس مدعی شده است كه "نیروهای دولتی ایران از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در نمازخانه‌هایشان در تهران ممانعت به عمل آورد‌ه‌اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>." </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>ادعاهای مولوی عبدالحمید در حالی صورت می‌گیرد كه نماز عید فطر اهل سنت در بیش از 21 نقطه از شهر تهران برگزار شد كه جزئیات آن به شرح ذیل در خبرگزاری فارس منتشر می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: * </SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: سعد آباد، روبروی مسجد موسی بن جعفری/ اتباع برگزاركننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>افغانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>تعداد: 200نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: خلیج فارس كوچه منتظر المهدی/ اتباع برگزاركننده: اهل سنت كردستان/ تعداد: 150 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: مسجد ائمه اطهار تهرانپارس/ اتباع برگزاركننده: كردهای اهل پاوه/ تعداد:80 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: خیابان سالار جنب پارك رعنا/ اتباع برگزاركننده: افاغنه شمیرانو/ تعداد: 200 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: شهرك كاروان 30 متری نخلی/ اتباع برگزاركننده: افاغنه شهرك كاروان/ تعداد: 100 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: مسجد جامعه ابوذر پل چهارم/ اتباع برگزاركننده: افاغنه ابوذر/ تعداد: 1500 </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: خیابان میرهاشم زندیه پلاك 20/ اتباع برگزاركننده: اهل سنت یافت‌‌آباد/ تعداد: 500 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>*</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: ورزشگاه رضویه/ اتباع برگزاركننده: اهل سنت شهرك كاروان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>تعداد: 100 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: مسگرآباد/ اتباع برگزاركننده: افاغنه مسعودیه/ تعداد: 50 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: سهرودی جنوبی نرسیده به پمپ بنزین كوچه آزادی پلاك 34</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>اتباع برگزار كننده: اهل سنت/ تعداد: 40نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: شهرك خاقانی خیابان حسینی هشت متری اول/ اتباع برگزار كننده: اهل سنت شهرك خلیج</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>تعداد: 50 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: ساختمان فرهنگی سفارت پاكستان/ اتباع برگزار كننده: افاغنه سفارت عربستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>تعداد: 30 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: انتهای خیابان جمال‌الدین/ اتباع برگزار كننده: افاغنه یافت‌آباد/ تعداد: 50 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: شهرك غرب میدان بوستان، خیابان كوهستان/ اتباع برگزاركننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>افاغنه شهرك غرب/ تعداد: 7000 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: بلوار فرحزاد گلستان دوم/ اتباع برگزار كننده: افاغنه شهرك غرب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>تعداد: 300 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: آیت‌الله كاشانی بوستان یكم نبش اعتمادیان/ اتباع برگزار كننده: افاغنه آیت‌الله كاشانی/ تعداد: 500 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: دهكده المپیك مسجد سر آسیاب كن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>/ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>اتباع برگزاركننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>افاغنه دهكده المپیك </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: خیابان زمزم خیابان ورزشگاه صالحان/ اتباع برگزاركننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>افغانی/ تعداد: 800 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: جنت آباد شمالی (چتربازان انبار نفت)/ اتباع برگزاركننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>افغانی/ تعداد: 300 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: بازار آهن شاد آباد میدان جانبازان/ اتباع برگزار كننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>افغانی/ تعداد: 500 نفر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>* </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>محل برگزاری: میدان آزادی/ اتباع برگزاركننده: افغانی/ تعداد: 350 نفر بر اساس این گزارش، مرتضی تمدن استاندار تهران نیز در واكنش به ادعاهای مولوی عبدالحمید مبنی بر ممانعت و جلوگیری از برگزاری مراسم جداگانه اهل سنت در استان تهران گفت: به نظر می‌رسد گزارشی‌هایی كه به ایشان داده‌اند مغرضانه‌ و با اهداف خاص صورت گرفته است زیرا بر خلاف ادعاهای مطرح شده حداقل در 19 نقطه "استان تهران" مراسم نماز عید سعید فطر از سوی اهل سنت برگزار شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>استاندار تهران خطاب به مولوی عبدالحمید گفت: آیا برگزاری نماز عید اهل تسنن در مناطقی در شهر تهران و شهرهای قدس، ساوجبلاغ، شهرك دانش، پاكدشت و رباط كریم جزو مناطق استان تهران نمی‌باشد؟ از جناب مولوی عبدالحمید تعجب آور است كه به جای دعوت به وحدت بر طبل تفرقه و اختلاف می‌كوبند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>تمدن با تاكید بر لزوم وحدت همه فرق اسلامی افزود: برادران و خواهران شیعه ایرانی كه به مكه و مدینه مشرف می‌شوند در نمازهای اهل سنت شركت كرده و به آنها اقتدا می‌كنند. چرا شما این سنت حسنه و وحدت بخش را تبلیغ نمی‌كنید و چرا اصرار دارید اهل سنت نماز‌های خود را جداگانه برگزار كنند. مگر خدا، پیامبر و قرآن و قبله برادران اهل سنت و شیعه یكی نیست استاندار تهران با اشاره به انعكاسی سخنان مولوی عبد الحمید در رسانه‌های بیگانه گفت: در شرایطی كه دشمنان مشترك ما به دنبال تفرقه افكنی هستند چرا آقای عبد‌الحمید به گونه‌ای صحبت می‌كنند كه بی بی سی با ذوق زدگی آن را منتشر كرده و بزرگنمایی می‌كند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>مرتضی تمدن با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدم همكاری مسئولین در برگزاری نماز عید فطر اهل سنت گفت: مسئولان استانداری و فرمانداران حداكثر همكاری را در برگزاری نماز عید فطر در نقاط مختلف استان داشته‌اند و لیست برگزاری نمازهای اهل سنت در نقاط مختلف استان از جمله شهر تهران موجود است اما اگر منظور آقای عبدالحمید چگونگی برگزاری مراسم اتباع خارجی است باید به این نكته توجه كنند كه اتباع خارجی در هر كشور تابع قوانین آن كشور هستند و در هیچ كجای دنیا اجازه نمی‌دهند اتباع خارجی خارج از قوانین عمل كنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>استاندار تهران افزود: جمهوری اسلامی ایران با حمایت از مردم فلسطین، افغانستان و همچنین كمك به مردم سیل زده پاكستان كه عموما از اهل سنت هستند برادری و وحدت خود را اثبات كرده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>انتهای پیام/ع</SPAN></SPAN> </P> text/html 2012-07-14T14:38:22+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی مدتی میخوام نباشم http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/112 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>سلام و خدا قوت به همه هم صراطام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تولد حضرت آقا به همه فداییانشون مبارک، انشاالله هدیه تولدشون اومدن مولا و سرورمون <SPAN style="COLOR: #00b050">حضرت ولیعصر (عج)</SPAN> به زودی زود باشه.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مدتی میخوام نباشم، بی معرفتیامو ببخشین اما با همه روسیاهیم همیشه دعاگوتونم.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>خیلی دوستون دارم، خیلی از همین الانشم دلتنگ دونه دونتونم، وبلاگاتون بوی خدا و بوی کربلا و بوی یاس و ... میده.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>انشاالله میام پیشتون </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>برای سلامتی جسم و روح این حقیر خیلی دعا کنید.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>انشاالله برگشتنم خیلی زود باشه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>در پناه <SPAN style="COLOR: #00b050">مهدی فاطمه (عج)</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 11.0pt" dir=rtl lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2012-07-05T11:07:13+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی کنفرانس تل آویو http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/111 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://verc.net63.net/up/1f255a373a3c.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>همونطور که در پست کنفرانس تل آویو اشاره کردم، 300 شیعه شناس درجه یک جهان در فعالیتی مخفی با رژیم منحوس صهیونیستی در برابر اعتقاد به منجی آخر الزمان در دین مبین اسلام در تل آویو جمع شده و به شناخت هر چی بیشتر مفاهیم محوری در تمدن شیعه اثناعشری و سپس شناسایی انقلاب اسلامی ما پرداختند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بعد از تحلیل بسیار دو مفهوم محوری نقد و بررسی و شناسایی شد:</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نگاه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <SPAN style="COLOR: red">سرخ</SPAN> </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #009900; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri"><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نگاه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <SPAN style="COLOR: #009900">سبز</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ابتدا آن نگاه <SPAN style="COLOR: red">سرخی</SPAN> است که شیعیان به صحرای کربلا دارند و خون شیعیان در قیام های مختلف تاریخ مشروب شده از صحرای کربلاست.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در این کنفرانس مسائلی درباره <SPAN style="COLOR: #00b050">امام حسین علیه السلام</SPAN> هم مطرح شد که از جمله آن ها مقاله ی &lt;تشیع به روایات امام خمینی&gt; است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در این مقاله آمده است: شهادت نقش مهم و ویژه ای در تشیع ایفا میکند، حتی تفکر سنی هم با مفهوم شهادت بیگانه نیست اما بدلیل نداشتن یک شخصیت مذهبی مانند <SPAN style="COLOR: #00b050">امام حسین (ع)</SPAN> که در راه عقیده اش خود را فدا کرده باشد، الهام نمیگیرد، محکم نیست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>همه ساله در ماه محرم و در روز عاشورا، با برگزاری مراسم پر شور و شرح وقایع جانگداز کربلا، روح شهادت طلبی در شیعیان دوباره جان میگیرد.</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>دومین نگاه، نگاه <SPAN style="COLOR: #00b050">سبزی</SPAN> است که شیعیان اثناعشری به آن توجه دارند؛ یعنی <SPAN style="COLOR: #00b050">امام زمان (عج)،</SPAN> امامی زنده و ناظر به اعمال و رفتار شیعیان، کمک کار و حافظ آنان در سطح کل. جامعه شیعی با اون تمدن و نگاه سبزشان امیدوار به ظهورند و این اعتقاد از جهت روانشناسی اثر عمیقی در روحیه شیعیان میگذارد. </SPAN> text/html 2012-07-01T15:22:19+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی اَلهم عَجِِل لِوَلیکَ الفَرَِج http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><img src="http://verc.net63.net/up/ce5d989374d2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/ud9fabg7ix08dbym8ncx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2012-06-26T19:42:37+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/109 <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://verc.net63.net/up/2a27e83d429f.jpg"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خواستم تو این پست به دو نگاه نتیجه گرفته از کنفرانس تلاویو اشاره کنم چون قولشم داده بودم، خلف وعده نمیکنم و در پست بعدی انشاالله ادامه میدم.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اما دلیل گذاشتن این پست، کشتار وحشیانه و وقیحانه در همسایگی ماست. کشتار جسم و روح آدم ها. کشتاری که تک تک ما کشورهای مسلمان در اون نقش داریم. بله حق با شماست حتماً میگید که این مسئله تازه ای نیست! اینبار فرق میکنه خیلی هم فرق میکنه!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>روزی که فلسطین عزیز ما رو اشغال کردند، دنیای طرفدار حقوق بشر غرب کاری نکرد، کشورهای عربی و اسلامی هم واکنش های خاصی نشون ندادند، اون روزِ فلسطین <SPAN style="COLOR: #943634; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">گذشته،</SPAN> نامیده میشه اما در نیابیدن سوریه و بحرین و ... <SPAN style="COLOR: #943634; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">حال</SPAN> هست. در یابیدن بحرین و سوریه یعنی اجازه ندادن به سران طاغوت برای ساختن فلسطین اشغالی دیگه، <SPAN style="COLOR: #943634; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">گذشته</SPAN> برای درس گرفتن و در <SPAN style="COLOR: #943634; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191">حال،</SPAN> اون اشتباهات تکرار نکردنه.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حال ما گذشته رو برای آینده میسازه، کاش در این حال کاری نکنیم که در آینده افسوس بخوریم. کاش مسلمونها متحد بشن! این اتحادی که سران کفر در باطلشون دارند اگر ما در حق خودمون داشته باشیم، در ادامه آرمان هامون، نصرت در انتظار جهان خواهد بود.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #632423; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 128" lang=FA>این شعر خیلی درد آوره، و کمی درد برامون لازمه! یاد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA>سید اهل قلم سید مرتضی آوینی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #632423; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 128" lang=FA> افتادم که چه زیبا فرمودند:</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>شهادت</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA> را </SPAN></SPAN><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>نه</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA> در </SPAN></SPAN><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>جنگ</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>، در </SPAN></SPAN><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>مبارزه می دهند</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>. <B>...</B> </SPAN></SPAN><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>، </SPAN></SPAN><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>غافل كه شهادت</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA> را </SPAN></SPAN><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>جز به اهل درد نمی دهند</SPAN></EM><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=AR-SA>. </SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN class=st><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>و اما شعر:</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>کسی که پشت <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red">حماس</SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN>و حماسه را خم کرد </SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>و داغ کشتن هابیل را به آدم کرد </SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>سکوت کل جهان است و نیست بومازن </SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 13pt" lang=AR-SA>که بند پاره شد و چون حرامیان رم کرد </SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>بیا که بت شکنی نیست یا خلیل </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>الله</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> </SPAN></STRONG><BR><BR></DIV> text/html 2012-06-19T09:20:59+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی کنفراس تل آویو http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/108 <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در پست قبل واژه هنارس و شناخت اجزای این واژه و هدف این رمز گذاری رو برای شما عزیزان قرار دادم.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">حالا در این پست سعی دارم تا پرده از<span style="COLOR: rgb(204,0,0)"> فعالیت های مخفی رژیم منحوس صهیونیستی در برابر اعتقاد به منجی آخر الزمان در دین مبین اسلام</span>، بر دارم و کمی ذهن شما رو درگیر این مسئله کنم که دشمن در ریز و درشت شناخت اسلام گام بر داشته و فعالیت گسترده ای رو برای مقابله با اسلام و دولت های اسلامی محور شروع کرده و این کار اونها سابقه چند صد ساله داره، اما برخی از ما نه تنها از آخرالزمان در اسلام و آینده دنیا بی خبریم بلکه با تفکرات غلط و اعتماد به گفته های غرب و فیلم ها و تبلیغات اونها، قدم در جای پای اونها گذاشته و ناخواسته اهداف اونها رو تامین میکنیم.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(204,0,0)" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">کنفرانس تل آویو یکی از مهمترین کنفرانس های شیعه شناسی از جانب اسرائیل و صهیونیسم جهانی است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در دسامبر 1984 برابر با 1365 شمسی در دانشکده ی تاریخ دانشگاه تل آویو با همکاری موسسه مطالعاتی شیلوهه که یک موسسه مطالعاتی غیر انتفاعی و مرتبط با صهیونیسم است کنفرانسی با حضور سیصد شیعه شناس درجه یک جهان بر گزار شد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(204,0,0)" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">هدف اصلی این کنفرانس، شناخت مفاهیم محوری در تمدن شیعه اثنا عشری و بعد بالطبع شناسایی انقلاب اسلامی سال 57 در کشور ایران بود.</span></p> <div style="TEXT-ALIGN: center" align="right"><img alt="" src="http://img4up.com/up2/60541509401805380075.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"><img src="http://verc.net63.net/up/2311d05c9aa6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div> <div style="TEXT-ALIGN: center" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir="rtl" lang="FA"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">مارتین کرامر</span></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt" dir="rtl" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">از مهمترین شیعه شناسان و شرق شناسان این کنفرانس میتوان از <span style="COLOR: rgb(204,0,0)">دانیل برومبرگ، ماروین زونیس، مایکل ام جی فیشر، برنارد لوییس و مارتین کرامر</span> نام برد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در این کنفرانس بعد از تحلیل بسیار <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>و روش های تحقیقی و عمیق ترین روش ها در بررسی دین و مکتب و تمدن به دو مفهوم محوری رسیدند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">یک <span style="COLOR: rgb(51,102,255)">نگاه</span> <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">سرخ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>و دیگری<span style="COLOR: rgb(51,102,255)"> نگاه</span> <span style="COLOR: rgb(0,153,0)">سبز</span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">پرداختن به این دو نگاه، اصلی ترین رمز جاودانگی شیعه و انقلاب اسلامی ایران و به طبع انقلابات منطقه است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">نظر این حقیر اینه که حتماً پست بعدی رو دنبال کنید تا هم به بزرگی و تاثیر سیطره ی اسلام بر جهان و هم به تاثیر اسلام شیعی بر انقلاب اسلامی ایران و دیگر انقلاب های اسلامی منطقه پی ببرید.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ما خودمون رو دست کم میگیریم در حالیکه هر روزه ساعت ها صرف زمان و هزینه برای مختل کردن این نظام اسلامی در سراسر دنیا میشه و شاهد این صحبتم، سخنرانی <span style="COLOR: rgb(153,51,0)">خانوم</span> رایس هست:</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" lang="AR-SA">&lt;&lt;</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" lang="AR-SA"> <span style="COLOR: rgb(0,153,0)">رهبر</span><span style="COLOR: rgb(51,102,255)"> ایران</span> می‌تواند نقشه‌های ما که با هزینه و زمان طولانی آماده شده است را با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کنند</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" lang="AR-SA">&gt;&gt;</span><br>ادامه دارد ...<br></p></span></div> text/html 2012-06-19T04:16:02+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی سرود ملی اسرائیل http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/6 <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://verc.net63.net/up/f0ad4db43d87.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><BR></P></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>این شعر در سال 1878 سروده شده در صورتی که دولت اسرائیل در <BR>سال 1948 تشکیل شد</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>سرود ملی اسرائیل که نژاد پرستی توش موج میزنه</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>כל</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>עוד</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>בלבב</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>פנימה</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>נפש</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>יהודי</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>הומיה</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE><SPAN dir=ltr></SPAN>,</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>ולפאתי</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>מזרח</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>קדימה</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>עין</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>לציון</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>צופיה</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE><SPAN dir=ltr></SPAN> -</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>עוד</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>לא</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>אבדה</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>תקותנו</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE><SPAN dir=ltr></SPAN>,</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>התקוה</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>בת</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>שנות</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>אלפים</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE><SPAN dir=ltr></SPAN>,</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>להיות</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>עם</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>חופשי</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>בארצנו</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>ארץ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>ציון</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=HE>וירושלים</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt"><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)"></SPAN><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>تا زمانی که از ژرفای قلب،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>روح یک یهودی هنوز در حسرت و آرزو است،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>و پیش به سوی "شرق</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)" dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0)">چشمی</SPAN> صهیون را می‌نگرد،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>امیدمان هنوز از دست نرفته،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>امید دوهزار ساله‌مان،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>که ملتی آزاد باشیم در سرزمین مادری خود،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(192,192,192)" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt" dir=rtl lang=AR-SA>سرزمین صهیون و اورشلیم</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 15pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>."</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"></SPAN></P> text/html 2012-06-14T17:57:01+01:00 mosalaseshum.mihanblog.com فاطمه سادات منتظرالمهدی هِنارَس (Henaras) http://mosalaseshum.mihanblog.com/post/107 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">"هنارس" به معنای فریاد رس است. در فرهنگ موعودگرایی این عنوان بر <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">منجی آخرالزمان اطلاق میشه که در فرهنگ اسلامی <span style="color: rgb(0, 102, 0);">حضرت مهدی</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> موعود (عج)</span> است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">"هنارس" نماد پنج کلمه است: "همدلی"، "نیروهای"، "آخرالزمان"، <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">"رمز"و "سعادت" است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">این کلمات، شعاری ضد صهیونیستی برای مقابله با اقدامات شیطانی عده ای با <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">رهبری یهود است:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 102, 255); font-weight: bold;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">" همدلی نیروهای آخرالزمان رمز سعادت"</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">این شعار تداعی کننده روایتی از <span style="color: rgb(0, 102, 0);">صاحب الزمان حجت ابن الحسن (عج)</span> است <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که میفرمایند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA">لَوْ أنَّ اَشْیاعَنا وَفَّقّهُمُ اللهُ لِطاعَتِه عَلی</span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ٰ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(49, 49, 49);" lang="FA"> اِجْتِماعٍ مِنَ الْقُلوبِ فی الْوَفاء بِالْعَهْدِ</span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(49, 49, 49);" lang="FA"> عَلَیْهِمْ لَما تَأخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنَ بِلِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادةُ بِمُشاهِدَتِنا عَلی</span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Courier New&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ٰ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(49, 49, 49);" lang="FA"> حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِها مِنْهُمْ بِنا. فَما یَحْسِبُنا عَنْهُمْ إلّا ما یَتَّصِلُ بِنا مِمّا نُکْرِهُهُ</span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> وَ لا نُؤثِرُهُ مِنْهُمْ</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#313131;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>.</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#313131;mso-bidi-language:FA"> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(204, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت خویش توفیقشان دهد اگر در راه ایفای <br></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(204, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پیمانی که بر دوش دارند همدل می‌شدند میمنت دیدار ما از ایشان به تاخیر <br></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(204, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">نمی‌افتاد و سعادت دیدن ما زودتر نصیبشان می‌شد. دیداری بر مبنای شناختی <br></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(204, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">درست و صداقتی از آنان نسبت به ما و ما را از شیعیان دور نگه نمی‌دارد مگر <br></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(204, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کردارهای آنان که به ما می‌رسد و برای ما ناخوش‌آیند و دور از انتظار است.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; color:#313131;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بحارالانوار، جلد53، صفحه 177</span></p>